Statut Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej NARAMOWICE

Tekst jednolity

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI

§ 1

 1. Spółdzielnia nosi nazwę Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „NARAMOWICE” w Poznaniu, zwana dalej Spółdzielnią.
 2. Siedzibą Spółdzielni jest miasto Poznań, ul. Sarmacka nr 3.
 3. Czas trwania Spółdzielni jest nieograniczony.

§ 2

Spółdzielnia działa w oparciu o:

 1. ustawę z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2017r.    poz. 1560 z późniejszymi zmianami),
 2. ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych  (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1222 z późniejszymi zmianami), określana w tekście statutu jako „ustawa”,
 3. niniejszy Statut,
 4. uchwały organów Spółdzielni,
 5. regulaminy, opracowane w oparciu o obowiązujący w Spółdzielni Statut.

§ 3

Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych oraz innych potrzeb   członków i ich rodzin wynikających z zamieszkiwania w obrębie działania Spółdzielni a także potrzeb, związanych z lokalami o innym przeznaczeniu niż mieszkalne oraz zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi jej mienie i mienie jej członków.

§ 4

 1. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:
  1. obsługa nieruchomości na własny rachunek,
  2. zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  3. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  4. wynajem nieruchomości na własny rachunek,
  5. obsługa nieruchomości na zlecenie,
  6. zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi,
  7. działalność społeczna i oświatowo – kulturalna na rzecz swoich członków i ich środowiska,
 2. Powyższy przedmiot działalności Spółdzielnia realizuje poprzez:
  1. budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych,
  2. budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności     w garażach wielostanowiskowych,
  3. budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,
  4. budowanie lub nabywanie budynków w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,
  5. zarządzanie  nieruchomościami stanowiącymi własność Spółdzielni,
  6. zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność członków Spółdzielni,
  7. zarządzanie gruntami zabudowanymi obiektami infrastruktury technicznej, towarzyszącymi budynkom mieszkalnym, przekazanymi nieodpłatnie, w drodze umowy, na własność Spółdzielni przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa,
  8. zarządzanie nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielem) tej nieruchomości,
  9. prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.

§ 5

 1. Dla realizacji zadań określonych w § 4  Spółdzielnia może zrzeszać się z innymi organizacjami spółdzielczymi i gospodarczymi.
 2. Organem uprawnionym do podejmowania decyzji o utworzeniu lub przystąpieniu do innych organizacji gospodarczych oraz wystąpieniu z nich jest Walne Zgromadzenie, które również podejmuje decyzję w przedmiocie zbycia części udziałów (akcji) tych organizacji.

§ 6

 1. Spółdzielnia buduje lub nabywa budynki w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych, użytkowych lub garaży.
 2. Dopuszcza się możliwość sprzedaży lokali osobom niebędącym członkami Spółdzielni.
 3. Organem uprawnionym do określenia kryteriów organizacyjnych i finansowych podjęcia działalności, o której mowa w ust. 1 i 2, jest Walne Zgromadzenie.

2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

2.1. Członkostwo w Spółdzielni

§ 7

 Członkiem spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych:

 1. której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;
 2. której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
 3. której przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
 4. której przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej „ekspektatywą własności”.

§ 8

 1. Członkami spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu.
 2. Członkiem spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu. Właścicielowi lokalu, który nie jest członkiem spółdzielni, przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. Przepis art. 16 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze stosuje się odpowiednio. Osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu, zachowuje członkostwo w spółdzielni.
 3. Prawa i obowiązki osoby ubezwłasnowolnionej lub małoletniej reprezentuje wobec Spółdzielni opiekun (kurator) lub przedstawiciel ustawowy.

§ 9

Członkostwo w spółdzielni powstaje z chwilą:

 1. nabycia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
 2. nabycia ekspektatywy własności;
 3. zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 4. zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli członkostwo nie zostało nabyte wcześniej;
 5. Członkiem spółdzielni może być najemca, o którym mowa w art. 48 ust. 1 ustawy Przepisy dotyczące członkostwa właścicieli lokali stosuje się odpowiednio.
 6. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności należy do kilku osób, członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, nie dłuższego niż 12 miesięcy, wyboru dokonuje spółdzielnia. Do czasu rozstrzygnięcia, o którym mowa w zdaniu drugim, lub wyboru, o którym mowa w zdaniu trzecim, osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności, mogą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa w spółdzielni.

§ 10

 1. Zarząd prowadzi rejestr członków zawierający ich imiona i nazwiska, numery PESEL oraz miejsce zamieszkania, w odniesieniu do osób będących osobami prawnymi ich nazwę i siedzibę, wysokość zadłużenia z tytułu wnoszenia opłat, datę przyjęcia w poczet członków oraz datę ustania członkostwa.
 2. Członek Spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub Spółdzielni ma prawo przeglądać rejestr.

2.2. Tryb i zasady przyjmowania w poczet członków Spółdzielni

§ 11

 1. Osoby inne niż te, które z mocy prawa są członkami Spółdzielni, o których mowa w § 9Statutu, chcące zostać członkami Spółdzielni składają pisemną deklarację członkowską.
 2. Organem Spółdzielni właściwym do przyjmowania w poczet członków jest Zarząd Spółdzielni.
 3. Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone podpisem dwóch członków Zarządu lub osób do tego przez Zarząd upoważnionych, z podaniem daty uchwały Zarządu o przyjęciu.
 4. Zarząd nie może odmówić przyjęcia w poczet członków osoby spełniającej określone warunki.
 5. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni powinna być podjęta w ciągu 4 tygodni od dnia złożenia wniosku. O uchwale Zarząd powinien zawiadomić zainteresowaną osobę pisemnie w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały.
 6. W razie podjęcia przez Zarząd uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków w zawiadomieniu o podjętej uchwale należy podać uzasadnienie uchwały oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą w ciągu 3 miesięcy od dnia wniesienia odwołania.

2.3. Prawa członków

§ 12

 1. Członek Spółdzielni ma prawo do:
  1. uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, w tym przez pełnomocnika,
  2. zgłaszania projektów uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
  3. zgłaszania poprawek do projektów uchwał Walnego Zgromadzenia,
  4. wybierania i bycia wybieranym do organów Spółdzielni,
  5. żądania zawarcia umowy:
   • a) przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność,
   • b) przeniesienia ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego,
  6. otrzymywania odpisu Statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów Spółdzielni i protokołów obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi,
  7. żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Spółdzielni wniosków dotyczących jej działalności,
  8. udziału w nadwyżce bilansowej,
  9. otrzymania kalkulacji wysokości opłat, do których jest zobowiązany na rzecz Spółdzielni,
  10. świadczeń Spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności.
 2. Koszty sporządzania odpisów i kopii dokumentów, których mowa w punkcie 6, z wyjątkiem Statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie Statutu, pokrywa członek Spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie. Koszty te określa Zarząd Spółdzielni.
 3. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi Spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.
 4. Osobom nie będącym członkami Spółdzielni, ale pozostającym z nią w innym stosunku prawnym, przysługują uprawnienia wynikające z zawartej umowy.  

2.4. Obowiązki członków

§ 13

 1. Do obowiązków członków należy przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Spółdzielni,
  1. uiszczanie terminowo opłat związanych z: eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na jego lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni,
  2. zawiadamianie Spółdzielni o zmianie danych osobowych.
  3. korzystanie z lokalu zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez     Spółdzielnię, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
  4. zawiadamianie Spółdzielni o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalu,
  5. zawiadamianie Spółdzielni o wynajęciu lokalu na inne cele niż określone w umowie o ustanowienie prawa do lokalu,
  6. przestrzeganie regulaminu porządku domowego,
  7. dbanie o dobro i rozwój Spółdzielni oraz o poszanowanie mienia Spółdzielni i o jego zabezpieczenie,
  8. niezwłoczne udostępnienie lokalu w celu usunięcia awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody,
  9. udostępnienie lokalu w celu dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia lokalu oraz ustalenia niezbędnych prac i ich wykonania,
  10. udostępnienie lokalu w celu wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego,
  11. udostępnienie lokalu w celu kontroli sprawności zainstalowanych w lokalu urządzeń pomiarowych i podzielników oraz odczytu wskazań tych urządzeń,
  12. wykonywanie innych obowiązków określonych w Statucie Spółdzielni.
 2. Właściciele lokali, niebędący członkami Spółdzielni, są zobowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również zobowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie Spółdzielni.
 3. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych, o których mowa w ust.2, ustala się proporcjonalnie do udziału właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej. Udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku bądź budynkach stanowiących odrębną nieruchomość.

2.5. Ustanie członkostwa

§ 14

Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek:

 1. wystąpienia członka,
 2. śmierci członka, a w odniesieniu do osoby prawnej w przypadku jej ustania.
 3. wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
 4. zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie,
 5. zbycia ekspektatywy własności lub udziału w tym prawie,
 6. wygaśnięcia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
 7. rozwiązania umowy o budowę lokalu z członkiem spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

§ 15

 1. Członek może wystąpić ze Spółdzielni w każdym czasie, za wypowiedzeniem złożonym Zarządowi, które pod rygorem nieważności powinno być dokonane na piśmie.
 2. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni i rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu zgłoszenia wystąpienia. Na wniosek członka okres wypowiedzenia może być za zgodą Zarządu skrócony.
 3. Za datę wystąpienia członka ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.

§ 16

 1. Wobec członka spółdzielni może zostać wszczęte postępowanie sądowe zmierzające do jego wykluczenia w wypadku, gdy z jego  winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu lub dobrymi obyczajami.
 2. Pozew o wykluczenie może zostać złożony w szczególności, gdy członek:
  1. świadomie szkodzi Spółdzielni lub działa wbrew jej interesom,
  2. rażąco narusza dobre obyczaje,
  3. narusza  postanowienia Statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,
  4. uchyla się od wykonywania istotnych zobowiązań wobec Spółdzielni,
  5. świadomie wprowadza Spółdzielnię w błąd, w celu nabycia określonych uprawnień,
  6. wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali.

§ 17

Wobec członka Spółdzielni niewykonującego obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych, może być wszczęte postępowanie sądowe o pozbawienie członkostwa   i wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni.

3.     POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE

§ 18

Od uchwały podjętej w sprawie między członkiem a Spółdzielnią członek może odwołać się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

§ 19

 1. Wnioski członków skierowane do Zarządu powinny być rozpatrzone przez Zarząd w ciągu jednego miesiąca od dnia ich złożenia. O sposobie załatwienia wniosku Zarząd zawiadamia zainteresowanego członka na piśmie.
 2. W razie odmownego załatwienia wniosku Zarząd jest obowiązany podać uzasadnienie i pouczenie członka o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy. Jeżeli członek nie złoży odwołania we wskazanym terminie, uchwała Zarządu staje się ostateczna.
 3. Rada Nadzorcza jest obowiązana rozpatrzyć odwołanie członka w ciągu trzech miesięcy od dnia wniesienia odwołania i przesłać odwołującemu się członkowi odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie odwoławczym jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

§ 20

 1. Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia na piśmie wraz z uzasadnieniem. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostało złożone co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym ostateczna. Odpis uchwały wraz z uzasadnieniem doręcza się odwołującemu się członkowi w terminie 14 dni od jej podjęcia.
 3. Zawiadomienia, wezwania, zaproszenia zwrócone na skutek niezgłoszenia przez członka zmiany adresu mają moc prawną doręczenia.
 4. Postanowienia Statutu o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym nie mogą ograniczać dochodzenia przez członków ich praw na drodze sądowej. W wypadku zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym i sądowym, postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu.

4.     ORGANY SPÓŁDZIELNI

§ 21

 1. Organami Spółdzielni są:
  1. Walne Zgromadzenie,
  2. Rada Nadzorcza,
  3. Zarząd,
 2. Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w ust. 1 (za wyjątkiem Walnego Zgromadzenia), dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje również w głosowaniu tajnym.
 3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę  głosów. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma równą liczbę głosów, co powoduje, że liczba osób wybranych przekroczy liczbę mandatów Przewodniczący  Zebrania zarządza dodatkowe wybory tajne, umieszczając na kartkach wyborczych tylko nazwiska tych kandydatów.
 4. Decyzje, wnioski i opinie organów Spółdzielni podejmowane są w formie uchwał.
 5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ Spółdzielni uwzględnia się tylko oddane „za” i „przeciw” uchwale.
 6. Uznaje się za podjęte uchwały, które uzyskały zwykłą większość głosów oddanych za nimi, a w przypadkach określonych w Statucie kwalifikowaną większość głosów.
 7. Tryb zwoływania posiedzeń organów Spółdzielni oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określa Statut oraz regulaminy wydane na jego podstawie.

4.1. Walne Zgromadzenie

§ 22

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

§ 23

 1. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu  osobiście, lub przez pełnomocnika.
 2. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć przedstawiciele Związku Rewizyjnego i Krajowej Rady Spółdzielczej z głosem doradczym oraz zaproszeni goście.
 3. Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni obowiązane są uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu w pełnym składzie.
 4. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
 5. Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może być wybierany jako członek Rady Nadzorczej lub Zarządu, a nadto do Prezydium i Komisji Walnego Zgromadzenia.
 6. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu w imieniu członka. 

§ 24

 1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w roku w terminie do 30 czerwca.
 2. Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd z ważnych powodów w każdym czasie.
 3. Zarząd jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie:
  1. Rady Nadzorczej,
  2. co najmniej 1/10 członków.
 4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie, z podaniem celu jego zwołania.
 5. W wypadkach wskazanych w ust. 3, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu 4 tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza.
 6. W przypadku niezwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z ust. 5 przez organy Spółdzielni zwołuje je Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.

§ 25

 1. O czasie miejscu i porządku Walnego Zgromadzenia członkowie powiadamiani są przez Zarząd co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia przez wywieszenie ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni i innych miejscach zwyczajowo przyjętych oraz  na stronie internetowej Spółdzielni oraz w skrzynkach odbiorczych członka Spółdzielni. Zawiadomienie powinno zawierać informacje o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.
 2. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd powiadamia listem poleconym Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą.
 3. W przypadku, gdy w porządku obrad znajduje się punkt o wyborze członków Rady Nadzorczej, zawiadomienie powinno zawierać informację o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Rady przez grupy co najmniej 10 członków Spółdzielni, oraz przez osoby prawne, będące członkami, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
 4. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i grupy członków, liczących co najmniej 10 osób. Projekty uchwał mogą być zgłaszane przez członków w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
 5. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku żądań członków, o których mowa w ust. 4 powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 6. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później, niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.
 7. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie Walnego Zgromadzenia projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.

§ 26

 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członków w sposób określony w § 25. Nie dotyczy to podjęcia uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nieudzieleniem mu absolutorium.
 2. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrywanie do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.
 3. Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.
 4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Większość kwalifikowana wymagana jest:
  1. dla podjęcia uchwały o zmianie Statutu Spółdzielni – 2/3 głosów,
  2. dla podjęcia uchwały o połączeniu Spółdzielni – 2/3 głosów,
  3. dla podjęcia uchwały o odwołaniu członka Rady Nadzorczej – 2/3 głosów,
  4. dla podjęcia uchwały o likwidacji Spółdzielni – 3/4 głosów.
 5. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyborów lub odwołań do organów Spółdzielni oraz delegata do związków, w których uczestniczy Spółdzielnia. Na żądanie 1/5 liczby członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu zarządza się głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.
 6. Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Spółdzielni zapadają większością ½ oddanych głosów, przy obecności co najmniej 2% ogólnej liczby członków Spółdzielni.

§ 27

 1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady.
 2. Walne Zgromadzenie wybiera Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. Wybór Prezydium następuje w głosowaniu jawnym.

§ 28

 1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwaniu obrad bez wyczerpania porządku obrad. Uchwała ta powinna określać termin zwołania kontynuacji przerwanego Walnego Zgromadzenia.
 2. Zarząd jest zobowiązany do zwołania w trybie określonym w § 25 dokończenia przerwanego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie przerwania obrad.

§ 29

Zakończenie Walnego Zgromadzenia następuje:

 1. po wyczerpaniu porządku obrad,
 2. gdy Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o zakończeniu obrad, mimo niewyczerpania porządku obrad.

§ 30

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
 2. rozpatrywanie sprawozdań Rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady lub Zarządu w tych sprawach,
 3. udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
 4. rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołupolustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
 8. oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
 10. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
 11. uchwalanie zmian Statutu,
 12. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku rewizyjnego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
 13. wybór delegatów na zjazd związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
 14. wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 15. uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,

§ 31

 1. Z obrad Walnego Zgromadzenia w ciągu 21 dni sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz zebrania.
 2. Protokół i uchwały Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
 3. Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni, co najmniej przez 10 lat.
 4. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, o czym członkowie biorący udział w Zgromadzeniu powinni być uprzedzeni.

§ 32

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.
 2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.
 3. Uchwała sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu.
 4. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu.
 5. Jeżeli Zarząd wytacza powództwo, Spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez Radę Nadzorczą. W wypadku nie ustanowienia pełnomocnika sąd właściwy do rozpoznania sprawy ustanawia kuratora dla Spółdzielni.
 6. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu 6 tygodniu od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Walnego Zgromadzenia na skutek jego wadliwego zwołania – w ciągu 6 tygodni od dnia powzięcia przez tego członka wiadomości o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.
 7. Jeżeli ustawa lub Statutu wymagają zawiadomienia członka o uchwale termin 6 tygodniowy wskazany w ust. 6 biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w Statucie.
 8. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.

§ 33

Szczegółowy tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia, obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

2. Rada Nadzorcza

§ 34

 1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
 2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby,  będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby jest nieważna.           Z chwilą nawiązania przez członka Rady Nadzorczej ze Spółdzielnią stosunku pracy ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej Spółdzielni.
 3. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, upełnomocniona przez osobę prawną, jeśli zgłoszona została w trybie, określonym w § 25 ust.3.
 4. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.
 5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada została wybrana, do Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady na następną kadencję.
 6. Członkiem Rady Nadzorczej nie można być dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. Ponowny wybór może nastąpić po przerwie trwającej co najmniej jedną kadencję.
 7. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają członkowie Spółdzielni w trybie § 25 ust. 3 Statutu.
 8. Zgłaszanie kandydatur członków Rady Nadzorczej odbywa się pisemnie z podaniem:
  • imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania kandydata,
  • imienia i nazwiska oraz adresu i podpisów osób zgłaszających.
 9. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej do zgłoszenia załączają ankietę,       zawierającą dane dotyczące:
  • prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,
  • zatrudnienia w Spółdzielni,
  • pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią,
  • zalegania z opłatami, przewidzianymi statutem,
  • wykształcenia i wykonywanego zawodu,
  • zgody na przetwarzanie danych osobowych, związanych z wyborem i pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej.
 10. Zarząd sporządza listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie i złożyli stosowną ankietę.
 11. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji, odpowiadając na zadawane przez członków pytania. W przypadku  usprawiedliwionej nieobecności kandydata na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący Zgromadzenia odczytuje zebranym złożoną przez kandydata ankietę.

§ 35

 1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.
 2. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
  1. odwołania większością 2/3 głosów członków biorących udział w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu,
  2. zrzeczenia się mandatu,
  3. ustania członkostwa w Spółdzielni,
  4. gdy członek Rady Nadzorczej zostaje pracownikiem Spółdzielni,
  5. gdy członek Rady Nadzorczej pozostaje z członkiem Zarządu lub kierownikiem bieżącej działalności gospodarczej w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej,
 3. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 3 – 5 utrata mandatu następuje w dacie wystąpienia zdarzenia powodującego jego utratę.

§ 36

 1. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, wchodzi kandydat, który w ostatnich wyborach uzyskał największą liczbę głosów spośród innych zgłoszonych kandydatów.
 2. W przypadku niemożliwości uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w sposób wskazany w ust.1, najbliższe Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego do końca kadencji Rady Nadzorczej. Do czasu dokonania wyboru uzupełniającego Rada Nadzorcza działa w niepełnym składzie.

§ 37

 1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
  1. uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,
  2. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
   • a) badanie okresowe sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
   • b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
   • c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
  3. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
  4. ustalanie odpłatności za usługi świadczone przez Spółdzielnię na rzecz członków, a nieujęte w stawce eksploatacyjnej lub koszcie budowy lokalu,
  5. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
  6. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
  7. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
  8. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań, zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdania finansowego,
  9. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
  10. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
  11. uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
  12. ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań,
  13. uchwalanie zasad rozliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalania wartości początkowej lokali,
  14. uchwalanie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
  15. uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,
  16. uchwalanie zasad rozliczeń finansowych z członkami,
  17. uchwalanie zasad postępowania w sprawach zabudowy powierzchni ogólnego użytku na cele mieszkaniowe lub handlowo-usługowe,
  18. uchwalanie zasad zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom,
  19. uchwalanie zasad wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
  20. uchwalanie regulaminu porządku domowego,
  21. uchwalanie regulaminu Zarządu,
  22. uchwalanie zasad działania telewizji kablowej,
  23. uchwalanie zasad przejmowania w administrację majątku niestanowiącego własności Spółdzielni,
  24. umarzanie należności Spółdzielni przekraczających kompetencje Zarządu według zasad określonych odrębnie,
  25. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu bezwzględną większością głosów ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej,
  26. ustalanie wynagrodzeń i zakresów pracy oraz przyznawanie nagród i nakładanie kar na członków Zarządu,
  27. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz rozpatrywanie skarg na jego działalność,
  28. uczestniczenie w lustracji Spółdzielni i nadzór nad wykonywaniem zaleceń polustracyjnych,
  29. podejmowanie decyzji, zatwierdzanie względnie wydawanie opinii w innych sprawach, o ile wymagają tego przepisy Ustawy lub Statutu,
  30. ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku, gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia.
 2. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
 3. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 38

 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności jego zastępca, co najmniej raz na miesiąc.
 2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia, w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej, w ciągu 21 dni od Walnego Zgromadzenia.
 3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się poza tym na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu, w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
 4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście.
 5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w formie pisemnej (łącznie z projektami uchwał) co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Rady.

§ 39

Wewnętrzną strukturę Rady Nadzorczej, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej określa regulamin, uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 40

 1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady, w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 12 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, wypłacane jest w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na liczbę posiedzeń, przy czym warunkiem wypłacenia wynagrodzenia jest udział członka Rady Nadzorczej w każdym jej posiedzeniu w danym miesiącu.
 3. Jeżeli w danym miesiącu posiedzenie Rady Nadzorczej nie odbywa się, to wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, członkom Rady nie przysługuje.

4.3. Zarząd

§ 42

 1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 2 do 3 osób, w tym prezesa i jego zastępcy.
 3. Członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępcę wybiera na czas nieokreślony i odwołuje Rada Nadzorcza. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.
 4. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium.
 5. Rada Nadzorcza podejmuje decyzję, z którymi członkami Zarządu będzie nawiązany stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, powołania lub kontraktu.
 6. Odwołanie członka Zarządu lub zawieszenie go w czynnościach nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

§ 43

 1. Do zakresu działania Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji oraz nadzorowanie ich wykonania, w zakresie niezastrzeżonym w ustawach lub w statucie innym organom Spółdzielni, a w szczególności:
  1. podejmowanie, na wniosek zainteresowanych, uchwał w sprawach przyjęcia członków do Spółdzielni,
  2. zawieranie umów o budowę lokali,
  3. zawieranie umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,
  4. zawieranie umów o ustanowienie odrębnej własności lokalu,
  5. zawieranie umów o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność,
  6. sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej,
  7. prowadzenie gospodarki Spółdzielni na podstawie uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
  8. zabezpieczenie majątku Spółdzielni,
  9. sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
  10. udzielanie pełnomocnictw,
  11. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
  12. zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań do wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie a w przypadku ustanowienia zastawu, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej
  13. nabywanie lub zbywanie środków trwałych, niezastrzeżonych do decyzji innych organów Spółdzielni,
  14. umarzanie należności Spółdzielni, rozkładanie ich spłaty na raty oraz spisywanie w straty Spółdzielni do wysokości określonej przez Radę Nadzorczą,
  15. powoływanie komisji inwentaryzacyjnych, przetargowych, odbioru robót i innych,
  16. przyjmowanie do pracy, powoływanie, awansowanie, nagradzanie, karanie i zwalnianie pracowników,
  17. opracowywanie i zatwierdzanie regulaminów wynagradzania, pracy, oraz innych, które uzna za niezbędne dla realizacji celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
  18. realizowanie zaleceń polustracyjnych oraz wniosków z innych kontroli, a także ustalanie sposobu i środków wykonania tych zaleceń i wniosków,
  19. rozpatrywanie skarg i wniosków,
  20. uchwalanie regulaminów i zarządzeń w sprawach wewnątrzorganizacyjnych,
  21. współdziałanie z organizacjami spółdzielczymi oraz z innymi organizacjami,
  22. decydowanie w innych sprawach, gdy obowiązujące przepisy wymagają uchwały Zarządu.
 2. Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Nadzorczej.

§ 44

 1. Prezes Zarządu pełniący funkcję kierownika Spółdzielni kieruje bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni.
 2. Prezes Zarządu jest kierownikiem Spółdzielni jako pracodawca, w rozumieniu Kodeksu Pracy.
 3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie wyłączają uprawnień Zarządu do podejmowania uchwał w każdej sprawie, dotyczącej bieżącej działalności Spółdzielni.

§ 45

 1. Zarząd działa kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach.
 2. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez prezesa Zarządu, a w jego nieobecności przez zastępcę prezesa, co najmniej jeden raz w miesiącu.
 3. W okresie między posiedzeniami, Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu.
 4. Podział czynności pomiędzy członkami Zarządu, tryb zwoływania posiedzeń, obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin Zarządu, uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 46

 1. Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają łącznie co najmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik).
 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1., składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.
 3. Oświadczenia pisemne skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu, albo jednemu z członków Zarządu lub pełnomocnikowi, mają skutek prawny względem Spółdzielni.

§ 47

Zarząd może udzielić, jednemu z członków Zarządu lub innej osobie, pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

4.4. Przepisy wspólne dla Rady Nadzorczej i Zarządu

§ 48

 1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu.
 2. W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu. W tym wypadku członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu.
 3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
 4. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady Nadzorczej lub Zarządu oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
 5. Pod pojęciem działalności konkurencyjnej należy rozumieć przede wszystkim przypadki, w których:
  • a) inny podmiot prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółdzielni, np. zabiega o te same tereny inwestycyjne, wynajmuje na tym samym terenie lokale użytkowe, negocjuje warunki umów z tymi samymi podmiotami świadczącymi usługi,
  • b) podmiot zawarł ze Spółdzielnią umowę o świadczenie usług lub dostawy.
 6. W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust. 4 – Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka tego organu w pełnieniu czynności. Najbliższe Walne Zgromadzenie rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonego członka Rady Nadzorczej.
 7. Członek Zarządu, Rady Nadzorczej oraz likwidator odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu Spółdzielni, chyba że nie ponosi winy.
 8. Do odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej i Zarządu mają odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy, o odpowiedzialności materialnej pracowników. W wypadkach, w których przepisy te przewidują górną granicę odszkodowania, wynosi ono w stosunku do członków Rady Nadzorczej lub Zarządu, nie zatrudnionych w Spółdzielni, kwotę trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Spółdzielni za ostatni kwartał.

§ 49

W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

5.  TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI

§ 50

Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielnia może:

 1. ustanawiać na rzecz członków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni,
 2. ustanawiać na rzecz członków prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażu wielostanowiskowym w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni,
 3. wynajmować członkom lub innym osobom lokale mieszkalne lub użytkowe w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni.

5.1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

§ 51

 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania na czas nieoznaczony a członek zobowiązuje się uiszczać opłaty określone w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i w Statucie Spółdzielni.
 2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni.
 3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.
 4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do małżonków.
 5. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między członkiem a Spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa powinna być zawarta, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
 6. Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności.
 7. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nie może być ustanowione na rzecz członka Spółdzielni – osoby prawnej.
 8. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne użytkowanie przez członka całego lub części lokalu mieszkalnego nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba, że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub zmianą przeznaczenia lokalu bądź jego części.
 9. Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu mieszkalnego lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu.

§ 52

Z członkiem Spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:

 1. zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal oraz do uczestniczenia w innych zobowiązaniach Spółdzielni  związanych z budową  – określonych w umowie,
 2. określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,
 3. określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,
 4. oświadczenie Spółdzielni w przedmiocie tytułu do gruntu, na którym jest realizowana inwestycja,
 5. określenie położenia, ilości i rodzaju pomieszczeń oraz powierzchni lokalu mieszkalnego, o który członek się ubiega,
 6. określenie osób, które mają zamieszkać w lokalu wspólnie z członkiem,
 7. określenie wysokości wkładu mieszkaniowego, termin jego wpłaty względnie harmonogram wnoszenia rat,
 8. określenie terminu zakończenia realizacji inwestycji wraz z podaniem okoliczności w jakich może nastąpić przesunięcie terminu zakończenia budowy,
 9. określenie warunków rozwiązania umowy o budowę.

§ 53

 1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej pisemnego wypowiedzenia przez członka Spółdzielni lub Spółdzielnię.
 2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek Spółdzielni lub jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał warunków umowy, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wybudowanego w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe albo poważnie utrudnione.
 3. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba, że strony postanowią w umowie inaczej.

§ 54

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych przypadkach wskazanych w Statucie. W wypadku, gdy prawo to przysługuje małżonkom, wygaśnięcie następuje z chwilą ustania członkostwa obojga małżonków.

§ 55

 1. Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa małżonkowie powinni w terminie jednego roku zawiadomić Spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa.
 2. Jeżeli małżonkowie nie dokonali czynności, o których mowa w ust. 1 Spółdzielnia wyznaczy im w tym celu dodatkowy termin nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie.

§ 56

Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi.

§ 57

Po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego członek oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od niego wywodzą, są obowiązani do opróżnienia lokalu w terminie 3 miesięcy. Na Spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu.

§ 58

Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do jednego mieszkania lokatorskiego. Dotyczy to również małżonków.

5.2. Odrębna własność lokalu

§ 59

Z członkiem Spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu, a ponadto powinna zawierać:

 1. zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego określonego w umowie,
 2. określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,
 3. określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,
 4. określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych,
 5. oświadczenie Spółdzielni w przedmiocie tytułu do gruntu, na którym jest realizowana inwestycja,
 6. określenie wysokości wkładu budowlanego, termin jego wpłaty względnie harmonogram wnoszenia rat,
 7. określenie terminu zakończenia realizacji inwestycji wraz z podaniem okoliczności w jakich może nastąpić przesunięcie terminu zakończenia budowy,
 8. określenie warunków rozwiązania umowy o budowę i skutków finansowych.

§ 60

 1. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w § 59, powstaje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu zwane dalej „ekspektatywą odrębnej własności lokalu”. Ekspektatywa odrębnej własności lokalu jest zbywalna, wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.
 2. Nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu obejmuje również wniesiony wkład budowlany lub jego część i staje się skuteczne z chwilą złożenia deklaracji członkowskiej przez nabywcę lub nabywców, z tym, że w razie kolejnego zbycia ekspektatywy przed przyjęciem poprzedniego nabywcy w poczet członków zbycie to staje się skuteczne z chwilą przyjęcia kolejnego nabywcy w poczet członków.
 3. Umowa zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

§ 61

 1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka spółdzielni lub Spółdzielnię.
 2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek Spółdzielni lub jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał tych warunków umowy określonych w § 59, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie odrębnej własności lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe lub poważnie utrudnione.
 3. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego chyba, że strony w umowie postanowią inaczej.

§ 62

 1. Spółdzielnia ustanawia na rzecz członka odrębną własność lokalu w formie aktu notarialnego zawartego między członkiem a Spółdzielnią najpóźniej w terminie trzech miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie, najpóźniej w terminie trzech miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia. Na żądanie członka Spółdzielnia ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu.
 2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo osób wskazanych przez członka spółdzielni, które wspólnie z nim ubiegają się o ustanowienie takiego prawa.

§ 63

Przeniesienie własności lokalu na rzecz członka nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia przyzwalającej na zbycie nieruchomości.

§ 64

 1. Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może być zawarta przez Spółdzielnię łącznie ze wszystkimi członkami, którzy ubiegają się o ustanowienie takiego prawa wraz ze związanymi z nim udziałami w nieruchomości. W takim wypadku wysokość udziału w nieruchomości wspólnej określa ta umowa.
 2. Nieruchomość, z której wyodrębnia się własność lokali, może być zabudowana również więcej niż jednym budynkiem, stosownie do postanowień umowy, o której mowa w ust. 1.

§ 65

Właściciel lokalu, niebędący członkiem Spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę Walnego Zgromadzenia w takim zakresie, w jakim dotyczy ona jego prawa odrębnej własności lokalu. Przepisy §32 Statutu stosuje się odpowiednio.

§ 66

Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat, lub uporczywie wykracza w sposób rażący przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Zarząd Spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.

6. Najem lokalu

§ 67

 1. Najemcami lokali mieszkalnych i użytkowych mogą być zarówno członkowie oraz osoby fizyczne i prawne nie będące członkami Spółdzielni zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Nadzorczą.
 2. W przypadku wielości ofert pierwszeństwo w otrzymaniu lokalu w najem mają osoby wyłonione w drodze przetargu.
 3. Prawa i obowiązki najemców lokali mieszkalnych, wysokość czynszu i innych opłat, wysokość kaucji, czas trwania najmu, przedmiot najmu określają postanowienia umowy, którą zawiera z najemcą Zarząd Spółdzielni. Postanowienia umowy muszą być zgodne w szczególności z treścią ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz Kodeksem cywilnym.

§ 68

 1. Najemca lokalu użytkowego zobowiązany jest do wniesienia kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu i kosztów jego odnowienia przysługujących wynajmującemu w dniu opróżniania lokalu. Wysokość kaucji i termin jej wpłaty określa Zarząd Spółdzielni.
 2. W sprawach nie uregulowanych w Statucie i umowie najmu obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
 3. Zmiana tytułu prawnego do lokalu użytkowego zajmowanego na warunkach najmu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgoda taka nie jest wymagana dla realizacji uprawnień najemców – członków Spółdzielni, a także najemców pracowni wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, którzy ponieśli w pełnym zakresie koszty budowy lokalu,

7. Rozliczenie w razie wygaśnięcia prawa do lokalu

§ 69

 1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zwraca osobie uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy albo jego wniesioną część, zwaloryzowane według wartości rynkowej lokalu. W rozliczeniu tym nie uwzględnia się długu obciążającego członka z tytułu przypadającej na niego części zaciągniętego przez Spółdzielnie kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.
 2. Warunkiem wypłaty wartości wkładu mieszkaniowego albo jego części jest opróżnienie lokalu. Jeżeli jednak należność jest ustalana w trybie przetargu, wypłata należności z tytułu wygasłego prawa następuje w terminie wynikającym z rozstrzygnięcia przetargowego.
 3. Przysługujący osobie uprawnionej wkład mieszkaniowy ustalony w sposób określony w ust. 1, nie może być wyższy od kwoty, jaką Spółdzielnia jest w stanie uzyskać od członka obejmującego dany lokal w trybie przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię.
 4. Roszczenie o zwrot wkładu mieszkaniowego jest zbywalne i podlega egzekucji.

8. Przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

§ 70

 1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu  po dokonaniu przez niego:
  1. spłaty przypadającej na jego lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, o których mowa w § 52  pkt 1, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami,
  2. spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na jego lokal, o ile Spółdzielnia skorzystała z pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu państwa uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków,
  3. spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
 2. Spółdzielnia zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała sama budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.
 3. Koszty przeniesienia własności lokalu, a w szczególności:
  1. zawarcia umowy notarialnej,
  2. założenia księgi wieczystej dla lokalu i wpisu prawa własności do tej księgi,
   obciążają członka, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu w wysokości określonej w art. 12 ust. 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
 4. Spłaty, o których mowa w ust. 1 członek zobowiązany jest dokonać w terminie ustalonym przez Zarząd.

§ 71

Wpłaty, o których, mowa w § 70, wyliczone przez Spółdzielnię, członek zobowiązany jest dokonać do Spółdzielni w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy, od dnia pisemnego powiadomienia członka o warunkach finansowych przeniesienia własności lokalu.

§ 72

Wartość rynkową, o której mowa w § 70 określa się na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 73

 1. Koszty przeniesienia własności lokalu, a w szczególności:
  1. wyceny wartości rynkowej lokalu,
  2. zawarcia umowy notarialnej,
  3. założenia księgi wieczystej dla lokalu i wpisu prawa własności do tej księgi,
   obciążają członka, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
 2. Wpływy z wpłat, o których mowa w § 70 Spółdzielnia przeznacza na uzupełnienie jej funduszu remontowego.

§ 74

Po śmierci członka Spółdzielni, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności lokalu, określonym w § 70, jeżeli brak jest osób uprawnionych; małżonka, dzieci i innych osób bliskich zamieszkałych razem z byłym członkiem, którym przysługuje roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu nawet, jeżeli żaden z nich nie jest członkiem Spółdzielni. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni.

§ 75

Jeżeli Spółdzielnia, na mocy jednostronnej czynności prawnej, ustanowiła dla siebie odrębną własność lokalu mieszkalnego, przeniesienie własności lokalu mieszkalnego może nastąpić wyłącznie na rzecz członka, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do tego lokalu.

§ 76

Lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego ustanowione w budynku wzniesionym przy wykorzystaniu kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego nie może być pod rygorem nieważności wyodrębnione na własność. Zmiana Statutu w tym zakresie jest niedopuszczalna.

9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

9.1. Zasady ogólne

§ 77

Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego, zgodnie z okresowymi planami ustalonymi przez Radę Nadzorczą, w ramach kierunków działania, określonych przez Walne Zgromadzenie. Działalność Spółdzielni jest  finansowana ze środków własnych, które mogą być uzupełniane kredytami bankowymi w ramach uprawnień wynikających ze Statutu a także dotacji przewidzianych prawem.

§ 78

Spółdzielnia może korzystać z kredytów bankowych i pożyczek do wysokości nieprzekraczającej najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć, oznaczonej przez Walne Zgromadzenie. Zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu lub pożyczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 79

Spółdzielnia prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdania statystyczne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Szczegółowe zasady ewidencji księgowej określa zakładowy plan kont zatwierdzony przez Zarząd Spółdzielni.

§ 80

 1. Fundusze Spółdzielni stanowią:
  1. fundusz udziałowy,
  2. fundusz zasobowy,
  3. skreślony,
  4. fundusz remontowy,
  5. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Spółdzielni, w tym zasady tworzenia i gospodarowania środkami funduszy, określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 81

 1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 2. Różnica między przychodami i kosztami Spółdzielni w danym roku zwiększa odpowiednio koszty lub przychody w roku następnym.
 3. Umorzenie środków trwałych obciąża ten fundusz, z którego dany środek był finansowany.

§ 82

 1. Zysk bilansowy z działalności gospodarczej realizowanej przez Spółdzielnię, po uwzględnieniu odliczeń ustawowych, zasila fundusze statutowe Spółdzielni w następującej kolejności:
  1. fundusz remontowy,
  2. fundusz udziałowy,
  3. fundusz zasobowy.
 2. Straty bilansowe Spółdzielni pokrywane są z funduszy własnych w następującej kolejności:
  1. z funduszu zasobowego,
  2. z funduszu udziałowego,
  3. z funduszu remontowego.

9.2. Inwestycje mieszkaniowe

§ 83

 1. Podejmowanie przez Spółdzielnię przedsięwzięć inwestycyjnych jest możliwe po zatwierdzeniu ich założeń organizacyjno-finansowych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Założenia organizacyjno-finansowe inwestycji powinny rozstrzygać w szczególności:
  1. krąg osób (nabywców), na rzecz których ustanawiane będą tytuły prawne do lokali w ramach realizowanej inwestycji,
  2. standard techniczny i funkcjonalno-użytkowy budynków i lokali
  3. źródła finansowania inwestycji (środki własne przyszłych użytkowników lokali, kredyt bankowy, inne źródła),
  4. organizację obsługi procesu inwestycyjnego.
 3. Plan rzeczowo-finansowy inwestycji mieszkaniowych oraz regulamin rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wartości początkowej (kosztu budowy) lokali uchwala Rada Nadzorcza.

9.3. Zarządzanie nieruchomościami

§ 84

 1. Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych lub do lokali użytkowych w tym garaży oraz prawa do miejsc postojowych w wielostanowiskowych lokalach garażowych wnoszą do Spółdzielni opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów, a także na pokrycie kosztów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię.
 2. Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali wnoszą do Spółdzielni opłaty na pokrycie kosztów utrzymania ich lokali, eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych, eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów, a także na pokrycie kosztów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię.
 3. Koszty eksploatacji i utrzymania, o których mowa w ust. 1 i 2 obejmują w szczególności: koszty administrowania nieruchomością, koszty dostawy energii cieplnej, ciepłej i zimnej wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, eksploatacji dźwigów, anteny zbiorczej, domofonów oraz odpisy na fundusz remontowy Spółdzielni.  
 4. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych, o których mowa w ust. 2 ustala się proporcjonalnie do udziału właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej. Udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku bądź budynkach stanowiących odrębną nieruchomość.

§ 85

 1. Wysokość opłat, o których mowa w § 84, jest ustalana na podstawie:
  1. planu kosztów zarządzania nieruchomościami,
  2. rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
  3. regulaminu rozliczania kosztów gospodarki cieplnej.
 2. Szczegółowe zasady ustalania planu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz rozliczania tych kosztów i zasady ustalania wysokości opłat za lokale określają Regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą.
 3. Rozliczenia kosztów gospodarki cieplnej powinny uwzględniać w szczególności:
  1. jednostkę organizacyjną rozliczania kosztów dostawy ciepła,
  2. fizyczną jednostkę rozliczania kosztów,
  3. okresy rozliczeniowe kosztów gospodarki cieplnej (rok kalendarzowy, sezon grzewczy, kwartał, miesiąc),
  4. stosowanie współczynników korekcyjnych z tytułu nierównorzędnych walorów cieplnych lokalu,
  5. stosowanie bonifikat w opłatach z tytułu nienależytego świadczenia usług dostawy ciepła,
  6. terminy ostatecznego rozliczenia z użytkownikami mieszkań opłat pobranych zaliczkowo w trakcie okresu rozliczeniowego, czyli termin zwrotu nadpłat lub żądania zwrotu pokrycia niedoborów.

§ 86

 1. Różnica między faktycznymi kosztami i przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi, z zastrzeżeniem ust. 2, zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki w roku następnym.
 2. Różnica między kosztami dostawy ciepła do lokali a przychodami z tytułu opłat za c.o. i podgrzanie wody (nadpłata bądź niedobór) podlega indywidualnemu rozliczeniu między Spółdzielnią a poszczególnymi użytkownikami lokali po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

§ 87

 1. Opłaty, o których mowa w § 84, powinny być uiszczane co miesiąc, z góry, do dnia 15–tego każdego miesiąca, bez oddzielnego wezwania.
 2. Obowiązek uiszczania opłat powstaje z dniem postawienia członkowi lokalu do dyspozycji a ustaje z dniem przekazania go Spółdzielni, a gdy wykonanie remontu zwalnianego lokalu zostało zlecone Spółdzielni, nie później niż po upływie jednego miesiąca od opróżnienia lokalu przez członka i osoby wspólnie z nim zamieszkałe.
 3. Spółdzielnia może pobierać odsetki w wysokości ustalonej odrębnymi przepisami (odsetki ustawowe) za wszystkie nieterminowo wniesione należności.
 4. Członek nie może potrącać bez zgody Spółdzielni swoich należności z opłat za używanie lokalu.

§ 88

 1. O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia jest zobowiązana powiadomić członków co najmniej 14 dni przed upływem terminu wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.
 2. Członkowie Spółdzielni oraz właściciele niebędący członkami Spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. W przypadku wystąpienia na drogę  sądową ponoszą oni opłaty w dotychczasowej wysokości. Ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na Spółdzielni.

§ 89

Wysokość opłat, o których mowa w § 84, zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 90

W stosunku do osób, które zamieszkują lokale spółdzielcze bez tytułu prawnego Spółdzielnia może pobierać odszkodowanie w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą, z uwzględnieniem postanowień ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 10.07.2001 (Dz. U. Nr 71, poz. 733).

10. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 91

Uchwalone przez Walne Zgromadzenie zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ich wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 92

Kadencja członków Rady Nadzorczej wybranych według postanowień Statutu dotychczas obowiązującego wygasa z dniem dokonania wyboru nowych członków Rady Nadzorczej według postanowień niniejszego Statutu, po jego zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 93

 1. W przypadku postawienia Spółdzielni w stan likwidacji, po przeprowadzeniu przez likwidatora postępowania likwidacyjnego, określonego w ustawie prawo spółdzielcze i zaspokojeniu roszczeń względem Spółdzielni, ostatnie Walne Zgromadzenie określa cele, na jakie przeznaczony zostaje pozostały po likwidacji majątek.
 2. Jeżeli po dwukrotnym, pisemnym powiadomieniu członków o Walnym Zgromadzeniu, zebranie nie może dojść do skutku, uprawnienia określone w ust. 1 przechodzą na Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia była zrzeszona lub na Krajową Radę Spółdzielczą.
 3. Pozostały po likwidacji majątek może być przeznaczony w sposób następujący:
  1. majątek trwały oraz ruchomości, a także papiery wartościowe i udziały w podmiotach gospodarczych, które nie znalazły nabywców, przeznacza się na cele:
   • a) spółdzielcze,
   • b) społeczne,
  2. wolne środki pieniężne przeznacza się na wypłaty dla członków Spółdzielni.
 4. Udział członków w podziale majątku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, jest proporcjonalny do okresu pozostawania wniesionego udziału członkowskiego w dyspozycji Spółdzielni.
 5. Wypłaty środków pieniężnych, o których mowa w ust. 3  pkt 2, dokonuje się w gotówce, po potrąceniu zaległości wobec likwidowanej Spółdzielni.

§ 94

Spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

§ 95

Rada  Nadzorcza może określić, w miarę potrzeby, szczegółowe zasady gospodarki Spółdzielni, w ramach przepisów ustawy – prawo spółdzielcze i postanowień Statutu.

§ 96

Spółdzielnia umieszcza ogłoszenia przewidziane w przepisach prawa w Monitorze Spółdzielczym, wydawanym przezKrajową Radę Spółdzielczą.

§ 97

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie postanowienia ustaw: prawo spółdzielcze i o spółdzielniach mieszkaniowych, przy uwzględnieniu przepisów ogólnie obowiązujących.

§ 98

Do czasu wprowadzenia w życie regulaminów, o których mowa w Statucie, mają zastosowanie dotychczas obowiązujące regulaminy we Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „NARAMOWICE”, w zakresie nie naruszającym przepisów ustaw i Statutu.

§ 99

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.