Regulamin i procedury windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych we Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej
NARAMOWICE w Poznaniu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady egzekwowania przez Własnościową Spółdzielnię Mieszkaniową NARAMOWICE w Poznaniu, zwaną w dalszej części Regulaminu – Spółdzielnią, przysługujących jej opłat z tytułu korzystania przez członków Spółdzielni lub osoby trzecie z lokali oraz innych opłat przysługujących Spółdzielni z tytułu zawartych przez nią umów.
 2. Za terminowe uważa się zapłatę dokonaną w taki sposób, aby data wpływu pieniędzy na właściwy rachunek Spółdzielni nastąpiła w dniu określonym w umowie, wezwaniu lub innym dokumencie, jako termin zapłaty.
 3. W przypadku zapłaty dokonanej po terminie, Spółdzielni przysługuje prawo naliczania ustawowych odsetek za zwłokę.
 4. Opłaty zaliczkowe ustalane są na cały okres rozliczeniowy z góry, a informacja o ich wysokości wysyłana jest każdorazowo do wiadomości właścicielom i użytkownikom lokali przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego.
 5. Na koniec każdego okresu rozliczeniowego następuje rozliczenie opłat zaliczkowych, a informacja o rozliczeniu wysyłana jest użytkownikom lokali.
 6. W terminie 30 dni od daty otrzymania dokumentu rozliczeniowego, w przypadku wystąpienia niedopłaty, właściciele i użytkownicy lokali są zobowiązani uregulować jej wysokość na rachunek Spółdzielni. Po tym terminie Spółdzielni przysługuje prawo naliczania ustawowych odsetek za zwłokę.
 7. W przypadku wystąpienia nadpłaty i braku pisemnego żądania użytkownika lokalu o jej zwrot, zostanie ona zaliczona na poczet bieżących i przyszłych opłat. W przypadku pisemnego żądania zwrotu nadpłaty, Spółdzielnia dokona zwrotu w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisma.
 8. Użytkownikom nie przysługuje roszczenie o odsetki w przypadku wystąpienia nadpłaty wynikającej z rozliczenia zaliczek.
 9. Wpłata księgowana jest na konto podstawowe – czynszowe. Wpłacone kwoty, jeżeli wpłacający wyraźnie nie zaznaczył inaczej, zaliczane są na poczet zaległości najwcześniej wymagalnych, nie objętych ewentualnym postępowaniem windykacyjnym na etapie postępowania sądowego lub egzekucyjnego.
 10. Przy rozliczaniu opłat na poszczególnych kontach stosowana jest zasada wzajemnych kompensat tych kont.
 11. Spółdzielnia raz w miesiącu dokonuje analizy wydruków czynszu i innych opłat za miesiąc poprzedni w celu aktualizacji wykazu zaległości w wymagalnych opłatach. Wykaz obejmuje wszystkich dłużników posiadających zaległości w wysokości minimum dwóch wymiarów opłat czynszowych oraz jakichkolwiek zaległości z innych tytułów.

II. PROCEDURY WINDYKACYJNE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE.

 1. O stwierdzeniu zaległości Spółdzielnia pisemnie zawiadamia dłużnika określając termin spłaty zadłużenia. Zawiadomienie takie powinno być wysłane w terminie 30 dni od dnia powstania zadłużenia.
 2. W przypadku bezskutecznego upływu okresu wskazanego w wezwaniu i nie spłaceniu przez dłużnika zadłużenia lub ustalenia, że stan zadłużenia z tytułu opłat mających charakter okresowy uległ zwiększeniu o opłaty należne za kolejne okresy płatności, Spółdzielnia kieruje do Kancelarii Radcy Prawnego zajmującego się obsługą prawną Spółdzielni, wniosek o podjecie dalszych działań zmierzających do wyegzekwowania wierzytelności.
 3. Do wniosku o jakim mowa w pkt 13 Spółdzielnia dołącza:
 • dowód powstania zobowiązania (np. akt notarialny, przydział lokalu, umowa najmu, ugodę lub inne dokumenty),
 • zestawienia miesięczne powstałych zaległości za cały okres zadłużenia ze wskazaniem terminów naliczeń i wpłat, wyliczenie odsetek, wskazanie całości zadłużenia w określonej dacie, podpisane przez Głównego Księgowego i Prezesa Zarządu,
 • zawiadomienie Spółdzielni o powstałym zadłużeniu o jakim mowa w pkt 12 oraz istniejącą korespondencję z prowadzonego przedsądowego postępowania windykacyjnego wraz z potwierdzeniem jej doręczenia,
 • w uzgodnieniu z kancelarią Radcy Prawnego inne niezbędne dokumenty.
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kancelaria Radcy Prawnego w terminie 14 dni wysyła do dłużnika listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru „przesądowe wezwanie do zapłaty”, w którym wskazuje ostateczny, 14 dniowy termin do zapłaty, liczony od dnia otrzymania wezwania wraz z informacją o skutkach uchybienia terminowi. O terminie zapłaty wynikającym ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, Kancelaria Radcy Prawnego zawiadamia Głównego Księgowego Spółdzielni.
 2. Po upływie wyznaczonego terminu Główny Księgowy Spółdzielni informuje pisemnie Kancelarię Radcy Prawnego o skuteczności wezwania.
 3. Brak uregulowania zobowiązania w terminie wskazanym przez Kancelarię Radcy Prawnego skutkuje wniesieniem przez nią w imieniu Spółdzielni pozwu do właściwego sądu o zapłatę zadłużenia wraz z odsetkami za zwłokę, żądaniem zasądzenia kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego.
 4. Spółdzielni w każdym czasie przysługuje prawo przekazania do Krajowego Rejestru
  Długów informacji o dłużnikach w przypadku gdy spełnione zostały następujące warunki:
 • łączna kwota zobowiązań dłużnika wynosi co najmniej 200 zł.,
 • świadczenie jest wymagalne od co najmniej 60 dni.

  Krajowy Rejestr Długów to legalna, stale aktualizowana baza informacji o dłużnikach, którzy po wpisaniu do Rejestru tracą wiarygodność w kontaktach handlowych, maja utrudniony dostęp do usług finansowych (kredyty, zakupy ratalne, leasing, factoring), telekomunikacyjnych (możliwość kupna telefonu w abonamencie), multimedialnych (telewizja kablowa, szerokopasmowy dostęp do internetu), wynajem lokali (mieszkania, biura, magazyny).
 1. Jeżeli w toku czynności przesądowych zobowiązany do zapłaty wystąpi do Zarządu Spółdzielni z prośbą o rozłożenie zaległości na raty, lub z inną propozycją spłaty należności, Prezes Spółdzielni może zawrzeć ze zobowiązanym pisemną ugodę w tym zakresie.
 2. Na pisemna prośbę zobowiązanego Zarząd może podjąć decyzję o:
 • rozłożeniu zaległości na raty,
 • przesunięciu terminu zapłaty,
 • zawieszeniu naliczania odsetek,
 • umorzenia odsetek.
 1. Warunkiem zawarcia ugody, o której mowa w pkt 19 jest:
 • uznanie przez zobowiązanego całości zadłużenia,
 • wskazanie przez zobowiązanego przyczyn powstania zadłużenia poparte stosownymi dokumentami (np. utrata pracy przez jedynego żywiciela rodziny – poparte zaświadczeniem o zarejestrowaniu jako bezrobotny bez prawa do zasiłku, duże koszty leczenia – poparte właściwą dokumentacja medyczną, itp.),
 • zobowiązanie się do spłaty zadłużenia w określonych ratach, kwotach i terminach lub świadczeniem na rzecz Spółdzielni określonego zakresu usług.
 1. Ugoda o jakiej mowa w pkt 19 nie może być zawarta częściej jak raz na trzy lata.

III. POSTĘPOWANIE SĄDOWE

 1. Bezskuteczność procedur windykacyjnych wewnątrzspółdzielczych stanowi podstawę do skierowania przez Kancelarię Radcy Prawnego sprawy do właściwego sądu, w zakresie określonym w pkt 17.
 2. Po uzyskaniu prawomocnego wyroku opatrzonego klauzula wykonalności lub innego orzeczenia uprawniającego do podjęcia działań egzekucyjnych, Kancelaria Radcy Prawnego po poinformowaniu Prezesa Zarządu przekazuje sprawę do właściwej kancelarii komorniczej.
 3. Jeżeli w toku egzekucji komorniczej okaże się, że komornik nie może wyegzekwować zasadzonych kwot z powodu braku istnienia majątku dłużnika podlegającego egzekucji i umorzenia z tego powodu postępowania egzekucyjnego, Kancelaria Radcy Prawnego po uzyskaniu zgody Prezesa Zarządu, kieruje do sądu wniosek dłużników posiadających prawo odrębnej własności lokali, Zarząd Spółdzielni w ciągu 30 dni występuje o ustanowienie hipoteki przymusowej na tym prawie, zaś w przypadku braku księgi wieczystej o jej założenie. Odpowiednio udokumentowane wnioski w tym zakresie przygotowuje kancelaria Radcy Prawnego.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Współdziałanie Spółdzielni z Kancelarią Radcy Prawnego w zakresie realizacji niniejszego regulaminu następuje na podstawie umowy zlecenia, a w przypadku postępowania sądowego i egzekucyjnego, każdorazowo na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają decyzji Rady Nadzorczej Spółdzielni podjętej w drodze stosownej uchwały.
 3. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Poznaniu w dniu 20.09.2010 r. na podstawie art. 162 Statutu i obowiązuje od dnia 20.09.2010 r.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Makuch Kazimiera

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Jacek Majchrzak