Regulamin porządku domowego we Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej NARAMOWICE w Poznaniu

§1

 1. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu obowiązuje w równym stopniu właścicieli i najemców lokali mieszkalnych.
 2. Właściciel lokalu ponosi odpowiedzialność za zachowanie osób, którym oddał swój lokal do użytkowania. Obligatoryjny obowiązek dotyczy domowników jak i innych osób korzystających z lokalu na podstawie np. umowy najmu, użyczenia, dożywocia lub stosunku grzecznościowego.
 3. Właściciel lokalu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przez te osoby niniejszego Regulaminu.

§2

Na mieszkańcu ciąży obowiązek :

 1. Dbania i ochrony przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczonych do wspólnego użytkowania.
 2. Podejmowania działań doraźnych zabezpieczających przed powstaniem lub rozszerzeniem się szkód wywołanych awariami urządzeń technicznych w lokalu i na terenie nieruchomości poprzez
 • zgłaszanie niezwłocznie tego faktu administracji Spółdzielni
 • w przypadkach nagłych oraz zauważonych wydarzeniach mogących mieć charakter przestępczy, zawiadomienia odpowiednich służb: Straży Miejskiej, Pogotowia, Policji.
 1. Właściciel jest zobowiązany do utrzymania swojego lokalu, znajdujących się w nim urządzeń  oraz pomieszczeń przynależnych w należytym stanie technicznym.
 2. Zalecane jest indywidualne ubezpieczenie mieszkania od kradzieży, pożaru, zalania itp.
 3. Właściciel lub najemca mieszkania jest zobowiązany zezwolić na wstęp do lokalu ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenie przeglądów, konserwacji, remontu lub usunięcia awarii.
 4. Dzieci powinny bawić się w miejscach do tego celu przeznaczonych. Należy przestrzegać aby dzieci nie bawiły się obok śmietników, na klatkach schodowych i w piwnicach. Zabrania się gry w piłkę bezpośrednio przed budynkiem.
 5. Za niewłaściwe zachowanie dzieci, hałasowanie, brudzenie ścian, niszczenie urządzeń i instalacji odpowiedzialni są rodzice oraz opiekunowie.
 6. Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do naprawienia szkód na terenie nieruchomości lub w jej otoczeniu, powstałych z ich winy lub dzieci pozostających pod opieką.
 7. Sprawy między mieszkańcami na tle nie przestrzegania podstawowych norm współżycia rozstrzygane są przez organa porządkowe lub sądy powszechne.

§3

 1. Warunkiem zgodnej egzystencji mieszkańców jest dbałość o wspólną własność, wzajemną pomoc i nie zakłócanie spokoju.
 2. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 6.00.
 3. Trzepanie dywanów może się odbywać w miejscu do tego przeznaczonym w godzinach od 8.00 do 20.00 z wyjątkiem niedziel i świąt.
 4. Trzymanie zwierząt domowych w mieszkaniach jest dozwolone ale posiadane zwierzęta nie mogą powodować zagrożenia życia i zdrowia sąsiadów oraz zakłócać spokoju. Posiadacze zwierząt domowych są zobowiązani do:
 • Zapewnienia odpowiedniej opieki oraz do przestrzegania wymogów sanitarno-porządkowych
 • Usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez nie w miejscach publicznych (postanowienie nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów przewodników)
 • Prowadzania psów na smyczy i w nałożonym kagańcu
 • Nie wprowadzania psów na teren placów gier i zabaw oraz do piaskownic dla dzieci
 • Znakowania i rejestracji psów
 • Poddawania obowiązkowym szczepieniom
 • Bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących zasad postępowania w razie wystąpienia choroby zakaźnej u posiadanych zwierząt domowych
 1. Na terenie mieszkania i nieruchomości zabrania się uprawiania hodowli wszelkich zwierząt.
 2. Zabrania się trzymania i dokarmiania jakichkolwiek zwierząt  w piwnicach.
 3. Zabrania się karmienia zwierząt i ptaków z okien i balkonów.

§4

 1. Balkony i loggie powinny być zagospodarowane estetycznie i utrzymane w czystości.
 2. Skrzynki i donice na kwiaty powinny być umocowane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo.
 3. W piwnicach, na strychach, korytarzach i balkonach nie wolno przechowywać motorowerów i motocykli.
 4. Powierzchni komunikacyjnych nie wolno zastawiać żadnymi przedmiotami.
 5. Na terenie nieruchomości nie wolno przechowywać ani używać materiałów niebezpiecznych, łatwopalnych i cuchnących w ilościach i w sposób stwarzający zagrożenie lub uciążliwość.
 6. Na terenie spółdzielni samochody mogą być parkowane tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Niedozwolone jest mycie oraz naprawianie pojazdów mechanicznych w obrębie posesji i powodujące zanieczyszczenia lub zakłócenia spokoju mieszkańców.
 7. Pojazdy porzucone lub dewastujące mienie spółdzielcze będą usuwane przez odpowiednie służby  na koszt właściciela pojazdu.
 8. Wykonywanie prac remontowych związanych z koniecznością usunięcia gruzu budowlanego wymaga podstawienia kontenera i jego wywozu na koszt właściciela mieszkania. Zabrania się wrzucania gruzu do pojemników na odpadki komunalne.
 9. Usuwanie zużytych mebli i urządzeń odbywa się wyłącznie na koszt właściciela mieszkania. Nie zezwala się na pozostawianie zużytych mebli i urządzeń przy pojemnikach na odpadki komunalne oraz w innych miejscach na terenie Spółdzielni.
 10. Odpadki komunalne należy segregować i wyrzucać wyłącznie do odpowiednio oznakowanych pojemników.
 11. Zabrania się naprawiania we własnym zakresie bezpieczników elektrycznych poza lokalem mieszkalnym. Uszkodzenia tego typu należy zgłaszać do administracji lub elektrykowi prowadzącemu nadzór osiedla.
 12. W przypadku ulatniania się gazu w należy natychmiast zamknąć zawór przy gazomierzu i zawiadomić Pogotowie Gazowe lub administrację.
 13. Samowolne wchodzenie na dach budynku i do pomieszczeń technicznych jest zabronione.
 14. Montaż wszelkiego rodzaju instalacji i anten na dachu budynku jest zabronione.
 15. Do kontroli stanu technicznego lokali oraz napraw mają prawo osoby posiadające pisemne upoważnienie Spółdzielni.
 16. Zabrania się wyrzucania do muszli ustępowej śmieci i innych przedmiotów mogących spowodować zapchanie rur kanalizacyjnych.
 17. W przypadku konieczności zwalczania zarobaczenia mieszkań, wszyscy mieszkańcy takich mieszkań są zobowiązani do przeprowadzenia dezynfekcji. Dezynfekcja pomieszczeń wspólnego użytkowania odbywa się na koszt Spółdzielni.

§5

 1. Niedozwolone jest bez uprzedniego uzyskania odpowiednich zezwoleń lub uzgodnień
  • łączenie dwóch lokali w jeden
  • dokonywanie podziału lokalu
  • dokonywanie samowolnych zmian w przeznaczeniu części nieruchomości wspólnej
  • wygradzanie części nieruchomości wspólnej
  • umieszczanie w obrębie nieruchomości reklam, plakatów i szyldów
  • przebudowywanie balkonów i logii
  • umieszczanie krat w oknach i logiach
  • dokonywanie w lokalach przeróbek budowlanych niezgodnych  z przepisami prawa budowlanego
  • dokonywanie montażu dodatkowych gniazd poboru prądu w pomieszczeniach wspólnych i oddanych w użytkowanie

§6

Administracja spółdzielni jest zobowiązana do informowania mieszkańców o bieżących wydarzeniach np. terminach usunięcia awarii, przeglądach budynków i mieszkań, planowanych pracach remontowych, zebraniach itp. Ogłoszenia winny być wywieszane na tablicach ogłoszeń umieszczonych w klatkach schodowych. Ogłoszenia mogą być również umieszczane na stronie internetowej Spółdzielni www.wsm-naramowice.pl

§7

W stosunku do osób nieprzestrzegających postanowień niniejszego regulaminu, Zarząd Spółdzielni  będzie występować z wnioskami o ukaranie do właściwych organów, a stosunku do użytkowników lokali rażąco naruszających regulamin, Zarząd będzie składać wnioski do Rady Nadzorczej o wykluczenie członka ze Spółdzielni.

§8

1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2017 roku na mocy Uchwały Rady Nadzorczej WSM Naramowice w Poznaniu z dnia 19.12.2016 r.